Obchodní podmínky

 

 

I  Základní ustanovení

AGURA s.r.o, IČ 63677407, DIČ CZ63677407, se sídlem Sezimova 392/3, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37238 jako prodávající (dále jen „AGURA s.r.o.“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“). Součást VOP jsou sdělení obsažené ve článcích - Způsoby dopravy, Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů- viz http://www.joma-sport.cz/index.php/gdpr. Kupující výslovně souhlasí s VOP, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

II  Smlouva

 

1 Uzavření smlouvy

 

V souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 písm. a) z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) uvádí, že směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, svojí totožnost, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručení elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj.

 

§ 1828
Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
(1)
Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.
(2)
Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená
a)
v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a
b)
během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.

 

§ 1838
Neobjednané plnění
Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

 

Společná ustanovení
§ 1839

[Důkazní břemeno]
V případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit podle tohoto pododdílu.

 

2  Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy v pří­padě doručení­ zboží­ kurýrní službou.
Kupující­ má právo odstoupit od kupní­ smlouvy do 14 pracovní­ch dnů od převzetí­ zboží­ v pří­padě, že zboží­ objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní­ službou. Rozhodne-li se kupující­ pro odstoupení v této lhůtě, je kupující­ povinen splnit následují­cí­ podmínky:

1. Uvědomit prodávají­cí­ho o rozhodnutí­ odstoupit od smlouvy formou dopisu či e-mailu s náležitostmi:

Jasná formulace kupující­ho s žádostí­ odstoupení od smlouvy ( např. Odstupuji tímto od kupní­ smlouvy.) 
udání­ data nákupu, čísla paragonu, datum a podpis kupujícího.

2. Dodat zboží­, jež je předmětem odstoupení­ od kupní­ smlouvy prostřednictví­m jakékoliv doručovací služby na adresu AGURA s.r.o., Sezimova 3, 140 00 Praha 4, spolu s kopií­ vyjádření­ o odstoupení­ od kupní­ smlouvy.

Požadavky na vrácení zboží:
Zboží­ musí­ být kompletní­ a s kopií­ dokladu o koupi.

Při dodržení­ uvedených podmí­nek má kupují­cí­ nárok na vrácení­ finanční­ch prostředků odpovídající­ch vrácenému zboží­ a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení­ zboží­ kupující­m. Tyto peněžní­ prostředky jsou poukázány kupující­mu na jeho účet nebo uvedenou adresu poštovní poukázkou (v tomto ppřípadě platí­ poštovné kupující­). V případě nesplnnění­ uvedených podmínek není­ možné vyhovět žádosti kupujícího o odstoupení od kupní­ smlouvy a zboží­ bude vráceno zpět kupujícímu.

Všechny zásilky jsou pojištěny a kurýrní služba za zboží­ ručí­. Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před převzetí­m a v pří­padě poškození obalu zásilky ihned s doručovatelem sepište protokol o poškození­ a zásilku nepřebí­rejte.
 
Odstoupení od smlouvy
§ 1829
[Lhůty pro odstoupení]
(1)
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a)
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2)
Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
§ 1830
[Formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách]
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 
§ 1831
[Vrácení zboží]
(1)
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.
(2)
Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.
 
§ 1832
[Vrácení peněžních prostředků]
(1)
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2)
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3)
Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4)
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 
§ 1833
[Odpovědnost spotřebitele]
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).
 
§ 1834
[Poměrná část ceny za služby]
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 
§ 1835
[Převzetí zboží od spotřebitele]
Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 
§ 1836
[Odstoupení bez povinnosti hradit náklady]
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu
a)
jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo
b)
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo podnikatel nepředal spotřebiteli vyhotovení smlouvy.
§ 1837
[Nemožnost odstoupit od smlouvy]
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a)
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b)
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
d)
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e)
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f)
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g)
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 

 
III  Způsoby dopravy a platby
 
1 Osobní vyzvednutí 
Na prodejně - Sezimova 392/3, 140 00 Praha 4
Na prodejně - Na Hradbách 1161/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Osobní odběr na prodejně je ZDARMA.
 
2 Rozvoz zboží
Zboží­ zasíláme pouze po území České republiky. Dodání­ mimo Českou republiku řešíme po individuální domluvě prostřednictvím emailu info@joma-sport.cztelefonicky na tel.: 261 216 997.
Zboží­ objednané v sobotu, neděli, ve svátek zašleme následující pracovní­ den.
 
Orientační­ doby dodání ve všední dny -  kurýrní služby PPL, GLS, apod. do 2 prac. dnů.
 
Pokud Vás kurýr nezastihne na udané adrese, zásilka bude opětována následující pracovní den, popřípadě se s Vámi služba GLS spojí telefonicky.Doporučujeme si nechat poslat zásilku do zaměstnání­, kde jste během dne k zastižení­. Všechny zásilky jsou pojištěny a kurýrní služba za zboží­ ručí­. Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v pří­padě poškození­ obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození­ a zásilku nepřebírejte.

Cení­k manipulační­ch poplatků:
při objednávce do 2.000,- Kč účtujeme poštovné a balné 100,- Kč.
při objednávce nad 2.000,- Kč neúčtujeme poštovné ani balné.

3. Platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovnách prodávajícího (viz. výše)
  •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 200003353/0300
  •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Shoptet Pay
  •  bezhotovostně platební kartou;

 

Reklamace vyřizujeme dle platného reklamační­ho řádu (viz. níže).

 

IV  Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí VOP prodávajícího AGURA s.r.o., IČ 63677407, DIČ CZ63677407, se sídlem Sezimova 392/3, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37238 jako prodávající  (dále jen „prodávající“ či „Agura s.r.o.“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Agury.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Aguře potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. 

 

 

1 Právní předpis

 

Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.

 

 

2 Vyřízení reklamace

 

Reklamaci včetně odstranění vady AGURA s.r.o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

AGURA s.r.o. vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

 

Po vyřízení reklamace AGURA s.r.o. upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je AGURA s.r.o. oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

 

3 Spotřební materiál

 

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedené skutečnosti, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. AGURA s.r.o. vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.